គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជា ជារបស់ឯកជន មិនមែនជារបស់រដ្ធនោះទេ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ធកុំយល់ងច្រឡំ។